Näited tehtud töödest  

Brita Vibo
müügiassistent
731 0122; 5346 4530
brita.vibo@regio.ee


 • Erinevatest andmekogudest pärit andmestike kokkupanek, ühtlustamine, generaliseerimine ja nendest kaardipildi genereerimine riiklikele päästestruktuuridele, Maa-ametile ja Reach-U mobiilirakendustesse.

 • Aadressandmete täiendamine ja korrastamine Maa-ameti aadress-süsteemi loomisel.

 • Navigatsiooniandmete kokkupanek kliendi spetsifikatsioonist lähtuvalt

 • Aluskaardi loomine Jõhvi linnale - erinevate andmekogude analüüs, andmestike kokkupanek, ühtlustamine ja nendest geoinfosüsteemi loomine.

 • Satelliidipiltidelt andmete kogumine riigiasutustele – kliendi spetsifikatsioonist lähtuvalt 100% katvusega andmete kogumine satelliidipiltidelt.

 • CORINE Land Cover 2006 andmebaasi uuenduste kihi loomine Keskkonnaagentuurile – kliendi spetsifikatsioonist lähtuvalt maakatte muutuste andmete kogumine satelliidipiltidelt.

 • Maakatte muudatuste andmebaasi loomine ja muudatuste analüüs Eesti Maaülikoolile - kaardimaterjali komplekteerimine ja maakasutuse/maakatte muudatuste digitaliseerimine erineva ajajärgu kaartidelt.

 • Reaalsus- ja esitusmudeli loomine Tallinna linnavalitsusele – omavalitsuse nähtuste mudelite loomine, andmete andmebaasistamine, andmeuuenduse protsesside väljatöötamine.

 • Lennukaartide andmete digitaliseerimine DFS Deutsche Flugsicherung GmbH-le - kliendi spetsifikatsioonist lähtuvalt kolmes erinevas mõõtkavas lennunduses kasutatavate kaartide digitaliseerimine.

 • Üleujutusohtlike alade ja tormipiirkondade andmestik kindlustusettevõtte infosüsteemi – kõrgusinfo kombineerituna teiste andmestikega (hooned, teed, huvipunktid).

 • Kriisikaart Pärnu maavalitsusele – kütusetanklate, päästekomandode ja tuletõrjeseltside asukohad, päästeüksuste liikumise ajatsoonid tähtsamate maakondlike asutuste suhtes.

 • Transpordiettevõtte aadressandmete korrastamine, sisendandmed logistikaülesannete lahendamiseks ja töötajate liikumise planeerimiseks.

 • Teema- ja analüüsikaardid transpordi ja sotsiaalse infrastruktuuri uuringutesse - Valgamaa ühistranspordiuuring, Järvamaa ühistranspordianalüüs, Järvamaa sotsiaalse infrastruktuuri uuring, Põlvamaa sotsiaalse infrastruktuuri uuring, Tartumaa ühistranspordianalüüs, Põlva maakonna bussiliinide uuring jne.