eng

Teenused

Kaardifailide kasutuslitsents

Regio kaardiandmebaasi kasutusluba (LITSENTS)

1. Autorilitsents

1.1. LITSENTS on lihtlitsents ilma alllitsentseerimise õiguseta.
1.2. LITSENTS käsitab LITSENTSISAAJA õigust kasutada ANDMEBAASI litsentsitasu arvel või tellimuses märgitud TEOSE või TOOTE osana; REGIO ei anna LITSENTSIGA ühtegi muud varalist autoriõigust ANDMEBAASILE.

2. Kaardiandmebaasi kasutaja õigused ja kohustused

2.1. KASUTAJA kohustub: 2.1.1. viitama ANDMEBAASI alusel tehtud või seda sisaldavatel TEOSTEL või TOODETEL ja nende levitamisel REGIOLE, lisades kaardile nähtavasse kohta litsentsinumbri mis on märgitud arvel (KL-x-xxx), ja REGIO autoriõigustele viitava märgistuse: ©Regio 2017, või: aluskaart ©Regio 2017;
2.1.2. lisama ANDMEBAASI alusel tehtud või seda sisaldavatel TEOSTE või TOODETE avaldamisel allikate, autorite või tegijate loetelusse teksti: Kaart (Kaardid) OÜ Regio ©Regio 2017, KL-x-xxx, www.regio.ee/kaardid või aluskaart OÜ Regio ©Regio 2017, KL-x-xxx, www.regio.ee/kaardid;
2.1.3. tagama, et ANDMEBAASIST levitamiseks tehtud trükis saab trükitud tavapärase trükikvaliteediga ja kokkulepitud mõõtudes, st et omavoliliselt ei oleks muudetud kaardi mõõtkava ega kadreeringut;
2.1.4. esitama trükise enne avalikustamist REGIOLE kooskõlastamiseks ja võimalike paranduste tegemiseks täpselt sellisel kujul (väljanägemises), nagu seda kavatsetakse avalikustada; LITSENTSISAAJA on õigustatud avalikustama trükist üksnes kooskõlastatud kujul (väljanägemises) ning selle nõude rikkumist loetakse autoriõiguste rikkumiseks;
2.1.5. arvestama REGIO ettepanekutega ANDMEBAASIST tuletatud TEOSTE või TOODETE tegemisel ja avaldamisel; kui LITSENTSISAAJAL on REGIO ettepanekutele vastuväiteid, siis tuleb need esitada REGIOLE kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-posti teel);
2.1.6. andma REGIO arhiivi 2 eksemplari trükisest, mille tegemisel on kasutatud ANDMEBAASI.
2.1.7. mitte kasutama ANDMEBAASI LITSENTSISAAJA töötajate isiklikel eesmärkidel;
2.1.8. mitte andma ega võõrandama ANDMEBAASI kolmandatele isikutele;
2.2. Kui LITSENTSISAAJA rikub LEPINGU punkte 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 tasub ta REGIOLE leppetrahvi 50% kaardiandmebaasi eest makstud hinnast.

3. REGIO õigused ja kohustused

3.1. REGIOL on õigus kontrollida LITSENTSI tingimustest kinnipidamist. LITSENTSISAAJA poolt kasutusõiguse või võõrandamiskeelu rikkumise avastamisel esitab REGIO hiljemalt 7 päeva jooksul rikkumise avastamisest kirjaliku pretensiooni LITSENTSISAAJALE;
3.2. REGIO annab LITSENTSISAAJALE arvel märgitud ANDMEBAASI arve väljastamisel kokkulepitud tööpäevade jooksul pärast arve tasumist LITSENTSISAAJA poolt;
3.3. REGIO kohustub LITSENTSISAAJA poolt avalikustamiseks mõeldud ANDMEBAASI alusel koostatud ja ülevaatamiseks saadetud kaartide kohta saatma arvamused ja ettepanekud hiljemalt arve väljastamisel kokkulepitud tööpäevade jooksul;

4. POOLTE vastutus

4.1. LITSENTSI aktsepteerimisega võetud kohustuste rikkumise korral kannavad POOLED seaduste, teiste õigusaktide ning LITSENTSIGA ettenähtud vastutust.

5. Lõppsätted

5.1. LITSENTSIGA reguleerimata küsimustes juhinduvad POOLED Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.


Regio pildifailide kasutusluba (LITSENTS)

1. Autorilitsents

1.1. LITSENTS on lihtlitsents ilma alllitsentseerimise õiguseta.
1.2. LITSENTS käsitab LITSENTSISAAJA õigust kasutada PILDIFAILE litsentsitasu arvel või tellimuses märgitud TEOSE või TOOTE osana; REGIO ei anna LITSENTSIGA ühtegi muud varalist autoriõigust PILDIFAILILE.

2. Pildifaili kasutaja õigused ja kohustused

2.1. KASUTAJA kohustub: 2.1.1. viitama PILDIFAILI sisaldavatel TEOSTEL või TOODETEL ja nende levitamisel REGIOLE, lisades pildi juurde REGIO autoriõigustele viitava märgistuse: ©Regio;
2.1.2. lisama PILDIFAILI sisaldavatel TEOSTE või TOODETE avaldamisel allikate, autorite või tegijate loetelusse teksti: Pilt (Pildid) OÜ Regio ©Regio 2017, www.regio.ee;
2.1.3. tagama, et PILDIFAILIdega levitamiseks tehtud trükis saab trükitud tavapärase trükikvaliteediga;
2.1.4. esitama trükise enne avalikustamist REGIOLE kooskõlastamiseks ja võimalike paranduste tegemiseks täpselt sellisel kujul (väljanägemises), nagu seda kavatsetakse avalikustada; LITSENTSISAAJA on õigustatud avalikustama trükist üksnes kooskõlastatud kujul (väljanägemises) ning selle nõude rikkumist loetakse autoriõiguste rikkumiseks;
2.1.5. arvestama REGIO ettepanekutega PILDIFAILI kasutamisel TEOSTE või TOODETE tegemisel ja avaldamisel; kui LITSENTSISAAJAL on REGIO ettepanekutele vastuväiteid, siis tuleb need esitada REGIOLE kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-posti teel);
2.1.6. andma REGIO arhiivi 2 eksemplari trükisest, mille tegemisel on kasutatud PILDIFAILI.
2.1.7. mitte kasutama PILDIFAILI LITSENTSISAAJA töötajate isiklikel eesmärkidel;
2.1.8. mitte andma ega võõrandama PILDIFAILI kolmandatele isikutele;
2.2. Kui LITSENTSISAAJA rikub LEPINGU punkte 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, või 2.1.5 tasub ta REGIOLE leppetrahvi 50% PILDIFAILI eest makstud hinnast.

3. REGIO õigused ja kohustused

3.1. REGIOL on õigus kontrollida LITSENTSI tingimustest kinnipidamist. LITSENTSISAAJA poolt kasutusõiguse või võõrandamiskeelu rikkumise avastamisel esitab REGIO hiljemalt 7 päeva jooksul rikkumise avastamisest kirjaliku pretensiooni LITSENTSISAAJALE;
3.2. REGIO annab LITSENTSISAAJALE tellimuses või arvel märgitud PILDIFAILI tellimuse või arve väljastamisel kokkulepitud tööpäevade jooksul pärast arve tasumist LITSENTSISAAJA poolt;
3.3. REGIO kohustub LITSENTSISAAJA poolt avalikustamiseks mõeldud trükise failide, kus on kasutatud PILDIFAILI, kohta saatma arvamused ja ettepanekud hiljemalt tellimuse tegemisel või arve väljastamisel kokkulepitud tööpäevade jooksul;

4. POOLTE vastutus

4.1. LITSENTSI aktsepteerimisega võetud kohustuste rikkumise korral kannavad POOLED seaduste, teiste õigusaktide ning LITSENTSIGA ettenähtud vastutust.

5. Lõppsätted

5.1. LITSENTSIGA reguleerimata küsimustes juhinduvad POOLED Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.